OBCHODNÉ PODMIENKY

(Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky)

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.barasa.sk . Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej. Vyplnenie údajov v objednávkovom formulári a následné odoslanie objednávky je záväzné a je považované za uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prijatia objednávky.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.barasa.sk je:

BARASA plus s.r.o.
Vlky 132
900 44 Vlky
IČO: 51998785
IČ DPH : SK2120856705

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo: 132003/B

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodávať kupujúcim iba taký tovar, ktorý si zákazník objednal prostredníctvom internetového obchodu www.euronumis.eu . Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území SR,

– prikladať ku každému tovaru daňový doklad o zaplatení,

– komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, to je bude ho informovať prostredníctvom elektronickej pošty o prijatí objednávky a jej vyexpedovaní,

– v prípade nemožnosti splnenia stanovenej dodacej lehoty, bude o tejto situácii kupujúceho včas informovať a konzultovať s ním ďalší postup,

– pred potvrdením objednávky bude uverejňovať pravdivé a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.

– osobné údaje bude využívať len na vybavovanie objednávok a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravných partnerov, ktorým sú poskytnuté údaje potrebné na doručenie zásielky.

Odstúpenie od zmluvy:

Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali Vám nevyhovuje ,máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť.  V súlade so zákonom môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto kupujúci rozhodne musí tovar vrátiť v pôvodnom stave nepoškodený, bez akýchkoľvek známok používania, tak aby bol schopný ďalšieho predaja. V prípade, že výrobok nebude odpovedať stavu v ktorom bol odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu bezpredmetné.

Ak sa rozhodnete pre vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru, postupujte nasledovne:

Balík odošlite naspať s priloženou kópiou faktúry a na jej čistú stranu napíšte spôsob, akým si želáte peniaze vrátiť – prevodom na účet(uveďte číslo účtu) alebo poštovou poukážkou(uveďte adresu). Vrátenie peňazí sa vzťahuje na cenu tovaru a nákladov na dopravu k Vám , ktorú ste zaplatili .Pri výmene tovaru na priloženú kópiu faktúry napíšte , za čo presne chcete tovar vymeniť – názov, kód tovaru a podobne. Tovar Vám vymeníme a obratom pošleme naspäť. Ak bude cena vybraného tovaru väčšia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel vrátime. Pri výmene tovaru hradí poštovné zákazník, okrem odôvodnených prípadov.

Adresa pre výmenu a vrátenia tovaru:

BARASA plus s.r.o.
Vlky 132
900 44 Vlky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamáciu je možné uplatniť iba do uplynutia 24 mesačnej záručnej doby od prevzatia tovaru. Sme povinní vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Reklamáciu treba uplatniť hneď ako na tovare zistíte vadu. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, čistý, suchý a hygienicky nezávadný. Pri reklamácii je potrebné preukázať, že tovar bol kúpený u nás. Tovar na reklamáciu posielajte poštou a do zásielky priložte kópiu faktúry, na ktorej čistú stranu popíšte vzniknutú vadu. Tovar posielajte na adresu : BARASA plus s.r.o., Vlky 132, 90044 Vlky. Tovar môžete tiež reklamovať aj v našej kamennej predajni na adrese: BARASA plus s.r.o., Májkova 2., 811 07 Bratislava.

Prevencia

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a typ výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu využitia tovaru. Počas celej doby užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmerná intenzita užívania výrobku, užívanie výrobku na nevhodný účel. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Kedy má právo kupujúci uplatniť reklamáciu?

Ak kupujúci zistí, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou alebo sa na tovare vyskytne vada. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho používania, nevhodného skladovania, nesprávneho zásahu alebo keď je tovar opotrebovaný v rámci svojej žitnej hodnoty. V prípade, že sa jedná o použitý tovar, za vadu nemožno považovať opotrebovanie, ktoré tovar už mal pri prevzatí kupujúcim.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem určenia vád dokladá aj cenu tovaru a miesto a dobu zakúpenia tovaru.  Najlepšie, ak sa preukáže predajným dokladom, záručným listom, resp. iným vierohodným spôsobom.

Záručná doba

Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná doba) trvá 24 mesiacov a nadobúda platnosť v okamžiku prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitom tovare môže byť záručná doba skrátená na 12 mesačné obdobie. Predávajúci je však povinný kupujúceho s týmto stavom oboznámiť. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej lehote. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba nadobúda svoju platnosť odznova.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch však najneskôr do troch pracovných dní. Reklamácia alebo odstránenie vady výrobku musia byť vybavené najneskôr do 30 od dňa jej uplatnenia a to bez zbytočného odkladu. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácií sám a nie je povinný prijať posudok kupujúceho vykonaný treťou osobou. Tak isto je oprávnený sám rozhodnúť o spôsobe opravy. Pokiaľ kupujúci bez súhlasu predávajúceho prenechá tovar na opravu tretej osobe, tak stráca nárok na bezplatné prevedenie opravy.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, že kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak, rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.

Odstrániteľné vady

Sú také vady, ktorých odstránením tovar neutrpí stratu na vzhľade funkcii a kvalite a ich oprava môže byť vykonaná v stanovenej lehote. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby takáto vada bola bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. Charakter vady je oprávnený posúdiť predávajúci. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V prípade, že sa na tovare objaví rovnaká odstrániteľná vada opakovane, najmenej však po dvoch opravách, má kupujúci rovnaké práva ako pri vade neodstrániteľnej. Tak isto ak sa na tovare vyskytnú aspoň tri neodstrániteľné vady súčasne.

Neodstrániteľné vady

Sú také vady, ktoré už nie je možné odstrániť a ktoré bránia tomu, aby bol tovar riadne používaný. V takomto prípade môže kupujúci požadovať tovar vymeniť alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ja jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo požiadať o primeranú zľavu.

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu
internetového obchodníka.
Ochrana osobných údajov
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť BARASA plus s.r.o., Vlky 132, 900 44 Vlky, Slovenská Republika (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
1.3. BARASA plus s.r.o., Vlky 132, 900 44 Vlky, Slovenská Republika
1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
„nariadenie“).
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových
dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných
marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude firma Zoner s.r.o.
(správca serverov a dátového centra) .
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu obchod@barasa.sk.
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2020